Alternative Master Plan planning principles

ELVYTTÄÄ JA HYÖDYNTÄÄ OLEMASSA
OLEVA ASUINALUE SEKÄ
VAHVISTAA SEN ERITYISLUONNETTA
TO REVITALISE AND UTILIZE THE EXISTING NEIGHBOURHOOD AND TO HIGHLIGHT ITS UNIQUENESS
Kehittämällä kokonaisvaltaisesti olemassa olevia asuinalueita on mahdollista nostaa alueen arvostusta ja parantaa sen mainetta. Hyödyntämällä olemassa olevaa infrastruktuuria vältytään uuden infrastruktuurin rakentamisesta syntyviltä lisäkustannuksilta. Näin on myös mahdollista tarjota uusia julkisia tiloja alueen nykyisille asukkaille.
Keinot: Toteutamme tämän tunnistamalla ja kehittämällä alueen ainutlaatuisia ominaisuuksia, sekä kehittämällä korkealaatuisia ja helposti käytettäviä julkisia tiloja.
Käytämme olemassa olevia teitä, palveluja sekä infrastruktuuria ja selkeytämme mahdollisia kohtaamispaikkoja maamerkeillä. Luomme elävän elinympäristön, joka olisi houkutteleva kaikille sosiaalisille ryhmille ja kehitämme yhteisöllisiä tiloja. Vahvistamme myös alueen kaupallista keskittymää ja korjaamme ja uudistamme olemassa olevia asutusrakennuksia.

HYÖDYNTÄÄ PAIKALLISTEN ASUKKAIDEN TIETÄMYS OMASTA ASUINALUEESTAAN OTTAMALLA HEIDÄT MUKAAN
SUUNNITTELUPROSESSIIN
TO UTILISE THE KNOWLEDGE AND EXPERTISE OF THE LOCAL COMMUNITY AND TO INCLUDE THEM IN THE DESIGN PROCESS
Hyödyntämällä paikallisen yhteisön ainutlaatuista tietämystä alueesta kyetään kokonaisvaltaisemmin suunnittelemaan aluetta sen käyttäjille. Antamalla paikallisille asukkaille mahdollisuuden osallistua alueen suunnitteluun he voivat paremmin ymmärtää ja arvostaa muutoksia, jotka tulevat tapahtumaan alueella.
Keinot: Olemme toteuttaneet tätä periaatetta keskustelemalla ja neuvottelemalla alueen asukkaiden kanssa ja kysymällä heiltä heidän valinnoistaan ja elämäntyyleistään.
Toteutamme tämän suunnitteluperiaatteen yhdistämällä eri sosiaalisia ryhmiä suunnitteluprosessiin ja laatimalla joustavan suunnitelman, joka yhdistää sekä uusia että vanhoja alueen asukkaita.

SÄILYTTÄÄ JA HYÖDYNTÄÄ ALUEEN
LUONNONYMPÄRISTÖÄ JA LUODA AIDOSTI KESTÄVÄ LÄHTÖKOHTA SEN KÄYTÖLLE
TO RETAIN AND UTILISE THE NATURAL ENVIRONMENT AND TO CREATE A TRULY SUSTAINABLE APPROACH TO THEIR USE
Säästämällä luonnon ympäristöä jokainen yhteisön jäsen voi hyödyntää ja nauttia lähiviheralueista. Integroimalla Meri-Rastilan länsirannan metsäalueen tiiviimmin Itä-Helsingin kulttuuripuiston suunnitelmaan puistoa saadaan vahvistettua ja siitä tulee selkeämmin olennainen ja kiinteä osa Helsingin perinteistä vihersormirakennetta.
Keinot: Teemme tämän kasvattamalla jo rakennetun alueen aluetehokkuutta, jotta luontoon ei tarvitse rakentaa. Lisäksi metsän kuntoa pidellään yllä jotta sekä alueen asukkaat ja muualta tulevat kävijät voivat käyttää sitä säännöllisesti.

YHDISTÄÄ JA INTEGROIDA ALUEEN KAUPUNKIMAISET SEKÄ HARVAANASUTUT OSAT JA VÄHENTÄÄ SOSIAALISEN
ERIYTYMISEN RISKIÄ
TO UNITE AND TO INTEGRATE THE URBAN AND RURAL SEGMENTS OF THE NEIGHBOURHOOD AND TO REDUCE THE RISKS OF SEGREGATION WITHIN THE AREA
Mahdollistamalla eri sosiaalisten ryhmien nykyistä tasaisemman sijoittumisen ympäri aluetta voidaan estää alueen sisäistä sosiaalista segregaatiota. Rakentamalla uutta käyttämättömille alueille yhdistetään olemassa olevia alueita tiiviimmin toisiinsa.
Keinot: Toteutamme tämän luomalla yhdistettyjä julkisia tiloja, sekä sijoittamalla ja sekoittamalla eri talotyyppejä, jotka ovat houkuttelevia eri sosiaalisille ryhmille koko alueella. Lisäämme myös omistusasuntoja olemassa olevaan fyysiseen rakenteeseen.
Lisäksi vahvistamme alueen sisäisiä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä ja yhdistämme erilliset osa-alueet rakentamalla ne fyysisesti yhteen. Selkeyttämme julkisen ja yksityisen tilan rajaa.

KASVATTAA ALUEEN ASUNTOKANTAA JA PARANTAA ALUEEN MAINETTA
TO INCREASE THE HOUSING STOCK OF THE NEIGHBOURHOOD AND TO IMPROVE THE REPUTATION OF THE AREA
Täydennysrakentamalla voidaan parantaa alueen palvelutarjontaa sekä vastata Helsingin kaupungin uusien asuntojen rakentamistavoitteeseen.
Keinot: Toteutamme tämän identifioimalla ja edistämällä alueen olemusta ja luomalla niin sanottuja magneetteja, jotka toimivat uusina kohtaamispaikkoina asukkaille ja muille käyttäjille.
Kehittämällä yhtenäisen täydennysrakentamisstrategian ja suunnittelemalla korkealaatuista arkkitehtuuria, joka houkuttelee alueelle erilaisia ihmisryhmiä ja uudistaa alueen imagoa. Asuntokannan monipuolistamisella taataan mahdollisuus koko elinkaaren kattavaan asumiseen Meri-Rastilassa.
Luomalla kansirakenteen avulla uudenlainen urbaani kerros Vuotien ja metron päälle. Tämä myös parantaa metroaseman näkyvyyttä sekä yhdistää Meri-Rastilan muuhun Rastilaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s